Những trường đại học khối A1 tại Hà Nội

Đánh giá bài viết này

Danh sách các trường đại học tuyển sinh khối A1 tại Hà Nội

ANH - Học Viện An Ninh Nhân Dân
BKA - Đại Học Bách Khoa Hà Nội
BVH - Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc )
CSH - Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân
DBH - Đại Học Quốc Tế Bắc Hà
DCN - Đại Học Công Nghiệp Hà Nội
DDD - Đại Học Dân Lập Đông Đô
DDL - Đại Học Điện Lực
DDN - Đại Học Đại Nam
DKK - Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp
DKS - Đại học Kiếm Sát Hà Nội
DLT - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )
DLX - Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Hà Nội )
DMT - Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
DNV - Đại Học Nội Vụ
DPD - Đại Học Dân Lập Phương Đông
DQK - Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội
DTA - Đại Học Thành Tây
DTL - Đại Học Thăng Long
ETU - Đại Học Hòa Bình
FBU - Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
GHA - Đại Học Giao Thông Vận Tải ( Cơ sở Phía Bắc )
GTA - Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
HBT - Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền
HCH - Học Viện Hành Chính Quốc Gia ( phía Bắc )
HCP - Học Viên Chính Sách và Phát Triển
HNM - Đại học Thủ Đô Hà Nội
HQT - Học Viện Ngoại Giao
HTC - Học Viện Tài Chính
HVQ - Học Viện Quản Lý Giáo Dục
KCN - Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội
KHA - Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
LDA - Đại Học Công Đoàn
LNH - Đại Học Lâm Nghiệp ( Cơ sở 1 )
MHN - Viện Đại Học Mở Hà Nội
NHF - Đại Học Hà Nội
NHH - Học Viện Ngân Hàng
NTH - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
NTU - Đại Học Nguyễn Trãi
QHE - Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHI - Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHL - Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHQ - Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
QHS - Đại Học Giáo Dục - Đại học Quốc Gia Hà Nội
QHT - Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội
SPH - Đại Học Sư Phạm Hà Nội
TDD - Đại học Thành Đô
TLA - Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 )
TMA - Đại Học Thương Mại
VHD - Đại Học Công Nghiệp Việt Hung
VHH - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
XDA - Đại Học Xây Dựng Hà Nội